Ett fungerande och realistiskt program för återvandring

Alla demografiska prognoser talar sitt tydliga språk; Vi svenskar har snart förlorat vårt land. Går det att göra något åt saken innan allt är för sent?

Sverige befinner sig i fritt fall. Om 40 år svenskarna en minoritet i det som en gång var deras land. Vårt land håller snabbt på att förvandlas till ett fattigt och kaotiskt land, som liknar de muslimska länderna i Mellanöstern, Afrika och Centralasien. Men det är inte bara våldet och kaoset som tilltar. Sveriges demokrati är dödsdömd genom den snabba tillväxten av islam, vars fundament är att sharialagarna står över demokratin. Klockan är nu fem minuter före midnatt då ett evigt mörker kommer att sänka sig över vårt land. Vi svenskar måste ta den allra sista chansen att rädda vårt enda hem på jorden. Med en resolut plan för återvandring går det faktiskt att återskapa det trygga och fredliga samhälle som vi hade för bara ett par decennier sedan. Och det går att åstadkomma utan tvång och lidande men målet måste vara tydligt: Uppåt en miljon av de illegala asylbedragare som trängt sig in i vårt land ska återvända till sina hemländer, där fred faktiskt råder. Vi ska hjälpa de illegala invandrarna att återvandra genom ett paket som huvudsakligen består av ekonomiska incitament, men som även innehåller en viss grad av tvång.

Det första steget är att lägga ned Migrationsverket och använda dess budget för att sätta upp Återvandringsverket, vars enda mål är att driva på återvandringen. Nästa steg är att lägga ned SIDA och använda cirka 35 miljarder SEK av dess årliga budget för att finansiera återvandringen. Vi måste vara medvetna om att såväl återvandrarna som myndigheterna i deras hemländer måste smörjas. Återvandringsavtal måste upprättas med alla hemländer, vilket innebär att de tidigare SIDA-pengarna ändå kommer fattiga länder till godo.

Sverige ska köpa fängelseplatser i hemländerna. Eftersom en svensk fängelseplats kostar kanske 10 gånger mer är detta enkelt löst utan att det kostar en enda extra krona. Brottslingen avtjänar sitt straff i hemlandet. Sverige fortsätter att betala samma kostnad som tidigare, med skillnaden att pengarna går till hemlandets statsapparat. Detta är en mycket bra affär för hemlandet och även för Sverige, eftersom utvisningen med automatik är verkställd. Dessa utvisningar genomförs med flygplan som den svenska staten leasar efter behov. Via ambassaderna upprättas en svensk organisation som hjälper till med mottagandet i hemländerna.

Återvandringsverket upprättar ett register över de illegala invandrarna. Felaktiga medborgarskap återkallas liksom permanenta uppehållstillstånd. Återvandringsverket upprättar en prioriteringslista eftersom det inte är möjligt att alla åker hem samtidigt. De som har etablerat sig i Sverige genom att de försörjer sig själva och har lärt sig svenska undantas, förutsatt att de inte dömts för något brott med fängelse i straffskalan.
Alla som mottar bidrag meddelas att de kommer att utvisas ur Sverige på livstid med ett fastställt datum då utvisningsbeslutet börjar gälla, lämpligen 12 månader efter mottaget meddelande. Tveksamma fall avgörs av Återvandringsdomstolar som har ersatt de tidigare Migrationsdomstolarna.

Alla som frivilligt lämnar Sverige innan utvisningen börjar gälla får en garanti från svenska staten att deras nuvarande bidragsnivå ska fortsätta att betalas till dem i hemlandet under en femårsperiod med en avtrappning med 20% per år. Dessutom erbjuds varje individ 100 000 kr i startbidrag, samma nivå oavsett ålder. Svenska staten ersätter resekostnaderna. Återvandrarna får en mycket god ekonomisk situation i sina hemländer.

Avtalet mellan hemvändarna och den svenska staten vinner laga kraft, när hemvändarna lämnar Sverige. Speciella återvandringskontor sätts upp på Arlanda, Landvetter och Kastrup där alla som har dubbla medborgarskap lämnar ifrån sig sina svenska pass. De som måste behålla sitt svenska pass för att passera hemlandets passkontroll får istället en stämpel i passet, som gör att de inte kan återvända. Topsning görs för upprättande av DNA-register, fingeravtryck tas. Vid hemkomsten återlämnas de svenska passen till den svenska mottagarorganisationen.

För de som inte hörsammar utvisningsbeslutet väntar en bistrare situation. Ett icke hörsammat utvisningsbeslut leder med automatik till ett års fängelse som avtjänas i hemlandet. Inga som helst bidrag kan då lyftas från Sverige, vilket är logiskt då utvisningar som verkställs av svenska staten är mycket kostsamma.

Självfallet finns många praktiska frågor att lösa, vilka beslutas av Återvandringsdomstolarna. Förmildrande omständigheter kan t ex finnas när barn etablerat sig i svenska skolor, förutsatt att deras föräldrar inte har dömts för brott, eller i de fåtal fall när återvandrare verkligen riskerar försöljelse i sina hemländer.

En annan frågar är vilka effekter som uppstår när hundratusentals människor lämnar Sverige. Det blir upp till Återvandringsverket att styra hastigheten i återvandringen.

Fördelen med ovan beskrivna system är att merparten av återvandringen sker på frivillig basis och att återvandrarna själva bokar sina hemresor och genomför dem med befintliga flygbolag, vilket är oerhört mycket billigare än andra metoder. Frivilligheten och generositeten i återvandringsprogrammet gör också att Sverige i stort sett kommer att förskonas från våldsamma protester.

Inklusive bidrag och alla andra kostnader kommer återvandring av en miljon personer att kosta mellan 150 – 200 miljarder SEK, vilket ska jämföras med SIDA:s budget på cirka 50 miljarder per år. Om återvandringen genomförs under en femårsperiod behöver inga skattepengar tillföras systemet. All finansiering finns redan på plats.
 Inom några få år uppnås en mycket god ekonomisk effekt, som ger utrymme för kraftigt sänkta skatter och betydligt högre levnadsstandard. Vårt samhälle skulle snabbt återhämta sig och bli ett tryggt folkhem för all framtid för alla som hör hemma i Sverige.

Ett generöst men radikalt återvandringsprogram gör att alla parter går ut som vinnare. Nu när till och med det regerande partiet – Socialdemokraterna – har börjat att tala om återvandring kan det kanske vara möjligt att uppnå en riksdagsmajoritet för att rädda vårt samhälle och våra barns framtid.

Barcelonaavtalet och råttan i pizzan

Alla vi som bekymrar oss över islamiseringen av Västeuropa läser då och då om det s k Barcelonaavtalet från 1995, som påstås vara roten till den muslimska massinvandringen som har lett till grundläggande förstörelse av vårt samhälle. Det som sägs om ”Barcelonaavtalet” på sociala medier kan kortfattat kokas ned till att EU öppnade portarna för muslimsk massinvandring mot att garanteras oljeleveranser på lång sikt. Det påstås också att EU-länderna förband sig att anpassa sina lagar så att muslimska traditioner inte längre skulle stå i strid mot lagen. Många menar att de europeiska politikerna köptes och att avtalet i praktiken är en ondskefull plan för hur Europas nationalstater ska krossas och bli muslimska.

Till sist drev min medfödda nyfikenhet mig till källan, alltså det dokument som undertecknades 28 november 1995. Till min förvåning var dokumentet blott 14 sidor, inklusive deltagarförteckning. Det tog cirka 10 minuter att skumma igenom dokumentet, vilket jag rekommenderar alla som är intresserade av fakta och sanning att göra. Dokumentet finns på https://eeas.europa.eu/archives/docs/euromed/docs/bd_en.pdf

Än mer förvånad blev jag över dokumentets innehåll. För det första är detta en deklaration – d v s en avsiktsförklaring – inte ett avtal. Dokumentets officiella och korrekta namn är ”Barcelonadeklarationen”, som undertecknades i samband med ”The Euro-Mediterranean Conference – 27-28 november 1995”. Som namnet antyder var detta en konferens som handlade om länderna kring Medelhavet. Deltagarlistan utgjordes av ländernas utrikesministrar, bortsett från PLO:s ledare Yassir Arafat som deltog utanför den ordinarie deltagarlistan. Det enda Medelhavsland av betydelse som saknades var Libyen, som på den tiden regerades av den oftast oregerliga diktatorn Khadaffi.

Samtliga av de då 15 medlemmarna i EU deltog, vilket förklarar Sveriges och Finlands deltagande. Lena Hjelm-Wallén som var utrikesminister i den socialdemokratiska regeringen undertecknade deklarationen för Sveriges räkning, för vilket hon blivit uthängd och hatad. Sverige som hade varit EU-medlem i blott 10 månader närvarade i stort sett som observatör, då Sverige av naturliga skäl inte är särskilt involverat i Medelhavsregionen.

Barcelonadeklarationens innehåll är en lös deklaration om att Medelhavsländerna ska sträva efter fred och stabilitet i regionen samt att förbättra det allmänna välståndet och de demokratiska rättigheterna.

Medelhavsländerna enades enligt Barcelonadeklarationen om samarbeten och förbättringar inom följande områden:

 • Frihandel
 • Harmonisering av standards och regelverk
 • Ekonomiskt och finansiellt samarbete
 • Kulturellt utbyte
 • Energi
 • Miljö och hållbarhet
 • Turism
 • Vetenskap
 • Industri
 • Jordbruk
 • Fiskerirättigheter
 • Bekämpning av terrorism och droghandel
 • Migration

Dokumentet på 14 sidor slår alltså fast att Medelhavsländerna bör samarbeta på alla tänkbara områden för att öka regionens välstånd, vilket enligt min mening är en välmenande och oklanderlig ambition, som Sverige givetvis ställde sig bakom.

Vad gäller migration så nämns helt kort att den bör vara reglerad och att illegal migration ska motarbetas.

Vad avser ryktet om att politikerna sålde Europa i utbyte mot olja så kan konstateras att Libyen som är den enda betydande oljenationen kring Medelhavet inte deltog. Inga deltagare fanns från oljenationerna på Arabiska halvön, inte heller från Iran eller Irak. Ordet ”olja” nämns inte en enda gång i dokumentet.

Min slutsats är att konspirationsryktena om ”Barcelonaavtalet” är en skröna i nivå med ”Råttan i pizzan”.

De som känner mig och min starka avsky mot islam vet att jag inte har anledning att försvara eller bortförklara något rörande Barcelonadeklarationen. Jag vill bara som alltid att rätt ska vara rätt – åsikter ska baseras på fakta och sanning, inte på vandringssägner.

I slutet av deklarationen nämns dock att nästa möte skulle ske i Madrid. Vad som hände på detta möte saknar jag kännedom om.

De verkliga terroristerna sitter på höga poster

Sverige och Sri Lanka. Det finns anledning att jämföra dessa två länder. Det ena i Skandinavien, det andra i Sydostasien. Båda drabbade av islamisk terror. Men medan Sri Lanka tar hårdare tag mot terroristerna, beter sig Sverige uppseendeväckande slappt och handlingsförlamat. I måndags införde Sri Lanka en ny terrorlag för att bekämpa religiös radikalisering. I Sverige har regeringen en annan syn på saken. Här arbetar våra folkvalda på en ny terroristlag, men i motsats till lankesernas terroristlag är den svenska riktad mot det egna folket. Socialdemokraterna är sedan 1990-talet bevisligen djupt insyltade i en ohelig allians med muslimska organisationer där muslimska röster byts mot tunga poster för muslimer. Även Miljöpartiet och i viss mån Centerpartiet har avslöjats att ha samröre med muslimska terroristorganisationer. Det skriver författaren och företagaren Arne Weinz i dagens gästkrönika.

I måndags införde Sri Lanka en ny terrorlag för att bekämpa religiös radikalisering. Dagen efter greps den muslimske politikern Mohamed Azath Salley, anklagad för att stödja muslimsk extremism. Salley har under många år uppmanat muslimerna på Sri Lanka till Jihad, ett heligt krig för att utplåna öns otrogna som utgör 91% av befolkningen.
Salley har också hävdat att muslimer endast lyder under sharialagar, vilket fick inrikesminister Sarath Weerasekare – Sri Lankas motsvarighet till Mikael Damberg – att uppmana Salley att flytta till Saudiarabien. Så skulle aldrig Damberg säga.

Sri Lankas motsvarighet till statsminister Löfvén – President Rajapaksa – har meddelat att personer som misstänks för ”våldshandlingar eller religiösa, rasistiska och samhälleliga utspel som skapar fientlighet mellan grupper” ska gripas. Ord och inga visor.

I Sverige göds istället muslimska organisationer – varav flera är öppet islamistiska – med skattepengar, varav ett antal har grundats och byggts upp med hjälp av socialdemokraterna, inte minst genom insatser av statsministerfrun Ulla Löfvén.
Ett flertal av dessa muslimska organisationer har beslagits med kopplingar till bl a muslimska brödraskapet som är terroriststämplat i ett flertal länder, vilket även inkluderar några muslimska länder.

Den nya terroristlagen som planeras är en idé om förbud mot rasistiska organisationer och ”samröre” med dylika, som lanserats av justitieminister Morgan Johansson. Redan nu står det klart att förslaget kommer att inkludera förbud mot vissa särskilt angivna politiska uppfattningar, sannolikt också ”samröre” med personer som hyser sådana kriminaliserade åsikter.

Om man betraktar den nya lagen utan ett raster av vänsteråsikter framför ögonen bör ledande socialdemokrater och miljöpartister alltså dömas för samröre med muslimska terrorister, men det är inte så lagen kommer att tillämpas.
Lagen är tänkt att användas mot högerextremister, i synnerhet mot Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) som systemmedierna alltid utpekar som det stora hotet mot vårt land. Att NMR är en marginaliserad organisation med kanske ett par hundra medlemmar, låt vara högljudda och lurviga, och att organisationen aldrig utfört någon terrorhandling glöms så lätt bort.

Den av justitieminister Morgan Johansson ledda avdemokratiseringen av Sverige är mycket oroande. Den grundlagsskyddade yttrandefriheten är sedan länge kraftigt stympad, särskilt då den märkligt tillämpade HMF-lagen används för att tysta all kritik mot islam i synnerhet och mot massinvandringen i allmänhet. Detta har jag själv har fått känna på då en muslimsk åklagare beslutat att väcka åtal mot mig för HMF, trots att inte ett enda invektiv använts i min sakliga, rättframma och högst berättigade islamkritik.

Den nya terroristlagen är ytterligare en inskränkning av yttrandefriheten som i praktiken förbjuder regimkritik, eftersom all kritik mot den huvudlösa migrationspolitiken också är regimkritik. Det verkar som regeringen strävar mot ett generellt tankeförbud rörande invandring, som troligen kommer att användas för att jaga sverigedemokrater och deras sympatisörer.

Under 2019 grep SÄPO sex muslimska hatpredikanter, vilka senare släpptes då lagen inte tillät utvisning. Dessa hatpredikanter borde åtalas för HMF-brott, men som HMF-lagen tillämpas kan svenskar aldrig betraktas som en folkgrupp. Det är alltså fritt fram att hetsa mot svenskar. Kanske vore det mer angeläget se över HMF-lagen och vår lagstiftning gällande utvisningar, än att stifta en lag mot inbillade högerextremister?

Samma dag som jag skriver denna krönika läser jag i Aftonbladet ett referat av en alldeles färsk rapport från SÄPO som varnar för ökat säkerhetshot.

”Vad gäller den högerextrema miljön konstaterar Säpo att gränsen mellan våldsbejakande och icke våldsbejakande extremism blivit allt mer diffus. Man lyfter att intresset för miljö- och djurrättsfrågor har ökat.”

Aftonbladet lyckas klumpa ihop ”högerextrema miljöer” med djurrättsaktivism, trots att alla vet att de kriminella, våldsbejakande djurrättsaktivisterna återfinns på vänsterkanten, ofta inom anarkistiska organisationer som AFA och i smyg påhejade av mer respektabla organisationer som Ung Vänster.

SÄPO säger ingenting om muslimsk terrorism, men jag kan på rak arm räkna upp ett flertal muslimska terrordåd i Sverige: Alldeles nyligen knivhöggs sju personer i Vetlanda, med mycket allvarliga skador. Vi minns också dubbelmordet på IKEA i Västerås, det misslyckade mordförsöket på konstnären Lars Vilks, Akilovs attack på Drottninggatan som skördade fem dödsoffer samt självmordsbombaren på Bryggargatan i Stockholm City, som dessbättre bara lyckades spränga sig själv till döds. Det finns fler, exempelvis ett stort antal knivhuggningar och misshandelsfall som bottnar i hat mot svenskar och som därför kan betraktas som terrorbrott. Men som av propagandamedier mörkas och sopas under mattan, ofta med luddiga bortförklaringar om gärningsmännens “psykiska ohälsa” och socioekonomiska faktorer.

Vad gäller terrordåd från högerextrema miljöer så kan jag inte komma på ett enda eftersom inget har inträffat. Så varför varnar då SÄPO för ett påhittat hot från högerextrema, men glömmer den grupp som stått bakom samtliga terrordåd och som öppet odlar antisemitism i dess mest ondskefulla mening (utplåning)? Jag kan faktiskt ge svaret:

När den första regeringen Löfvén tillträdde 2014 arrangerades ett antal möten mellan den nytillträdda regeringen och de så kallade ”mediehusen”, vilket betyder Bonnier och Schibstedt. Dessa möten är väldokumenterade och mynnade bland annat ut i att polisens så kallade demokrati- och hatbrottsgrupper bildades av Löfvéns specielle värdegrundstorped; den famöse, för att inte säga skandalöse Dan Eliasson.
Bakgrunden till regeringens möten med ”mediehusen” var att några kvinnliga journalister påstod sig ”få mejlkorgarna fulla” med hot- och hatmejl vilket nu skulle stävjas i demokratins namn.
Ingen enda journalist har dock kunnat styrka påståendet om de fulla mejlkorgarna, av den anledningen att det rör sig om ett utslag av politisk opportunism – överdrifter, och många gånger rena påhitt om man ska tala klartext. Ett färskt exempel är de “hat och hotmejl” Folkhälsomyndigheten säger sig ha fått – något som visade sig vara främst relevant kritik från besvikna medborgare, något enstaka formulerat i hårda ordalag, vilket tidskriften Kvartal visade vid en närmare granskning.
Själv brukar jag med en knapptryckning blockera oönskade avsändare, vid de faktiskt ganska få tillfällen då jag hotas eller skymfas av vänstertroll, som ibland påstår sig vara muslimer. Så kan också journalister göra. Skulle det röra sig om allvarliga hot så är det enkelt för polisen att via IP-adressen spåra och lagföra avsändaren.

Lögnerna om de ”fulla mejlkorgarna” ledde till en ur demokratisynpunkt förödande allians mellan regeringen och systemmedierna, som i sin tur ledde till att den förödande massinvandringen kunde genomföras av regeringarna Löfvén, utan kritik från medierna som istället mörkade och spred lögner. Den ovan beskrivna alliansen ledde till att medierna övergick till att granska medborgarna istället för makten, såtillvida att obekväma regimkritiker brunsmetas medan regeringen nickar belåtet.

Jag kommer osökt att tänka på den vänsterextrema rockgruppen Nynningen, som 1976 skaldade: ”De verkliga terroristerna sitter på höga poster…”. Nynningen menade att vänstermänniskor förföljdes av den svenska staten.  Nu har bössan vänts i motsatt riktning, även om det är socialdemokrater bakom siktet, nu som då.

Nynningen hade faktiskt rätt. Sveriges verkliga terrorister sitter ”på höga poster”, framförallt bestående av en kvartett socialdemokratiska män: Stefan Löfvén, Morgan Johansson, Mikael Damberg och Anders Ygemark. Jag kallar kvartetten för demokratins dödgrävare och jag reserver namnet för en framtida boktitel.

Som avslutning ger jag ytterligare ett par strofer från Nynningens ”De verkliga terroristerna”, som är minst lika gångbara idag som 1976:

”De verkliga terroristerna
Lever helt rått på att suga ut
Proletärer och fattigbönder”.

Jag tänkte närmast på att finansminister Margareta Andersson och den allmänne hantlangaren Anders Ygeman nu har gått ut i systemmedierna och krävt skattehöjningar, för att finansiera det gigantiska stödpaketet till EU som skuldsätter svenskarna i generationer framåt. Men det är förstås inte vad de säger.

ARNE WEINZ

Ett brott är begånget mot det svenska folket

Massinvandringen från Mellanöstern, Afrika och Centralasien har skett mot det svenska folkets vilja. Genom att mörklägga, desinformera och vinkla har politiker och medier vilsefört det svenska folket på ett sätt som bara kan beskrivas som en komplott. Det är dags att börja för en diskussion om hur de som bär ansvaret för vårt samhälles ödeläggelse ska straffas.

När den arabiska våren spred sig i Mellanöstern och Nordafrika reagerade globalisterna snabbt. Europa låg vidöppet och detta var precis vad de väntat på.

”Välgörenhetsorganisationer” som Open Society Foundation skeppade med början 2014 miljoner unga män över Medelhavet, varefter de togs emot av godhetsapostlar som kände sig kallade, oftast kvinnor som påfallande ofta var blonda.
Via kontantkort som frikostigt delades ut kunde resan mot norra Europa fortsättas med tåg och buss.
Få känner till att flyktingkatastrofen riggades av mörka krafter som vill kasta Europa i kaos det, samma mörka krafter som dagligen utövar ett stort inflytande över EU-politikerna i Bryssel. Money talks.

Locktonerna från Sverige

Samtidigt som Schengen-fällan slog igen under hösten 2014 tillträdde den första regeringen Löfven. På Medborgarplatsen på Södermalm talade en nyligen tillträdd, maktberusad, obildad och historielös statsminister inför jublande vänstermänniskor, som gladde sig åt att den nyliberala epoken Reinfeldt – Borg var till ända.

”Mitt Europa bygger inga murar”, skanderade Löfven. Applåderna ville aldrig ta slut och den leende statministern slickade villigt i sig ovationerna.

Medan Löfven talade eskalerade den svenska flyktingkatastrofen dramatiskt. Miljoner unga män från Mellanöstern och Afrika strömmade norrut genom ett gränslöst Europa och för många av dem var locktonerna från Sverige oemotståndliga. I Sverige blev man försörjd utan att behöva arbeta, vilket kunde läsas på de svenska ambassadernas hemsidor, på arabiska, somaliska och flera andra språk.
Många av de unga männen var analfabeter, men rykten om det svenska paradiset spreds ändå snabbt via mobiler och sociala medier.

Open Society Foundation tryckte upp instruktioner som delades ut till flyktingarna, där de uppmanades att göra sig av med sina ID-handlingar för att överbelasta mottagarländernas asylsystem. Många kom via färjorna från Tyskland. Ännu fler kom via Danmark, vars myndigheter cyniskt vinkade flyktingarna vidare till Sverige. Situationen var kaotisk, men alla som knackade på dörren till kungariket Sverige släpptes in.

Mediernas lögner

Medierna fylldes av bilder på kvinnor och barn som påstods vara på flykt och som nu behövde vår hjälp. I brist på autentiska bilder publicerades bilder från flyktingläger i Mellanöstern, som av mediekonsumenterna antogs vara tagna i Sverige. Journalisterna tävlade med varandra i att skriva känslosamma reportage i en patetisk tävling i godhetssignalering. Sanningen var att ytterst få kom från krigsområden. Det handlade om ekonomiska lycksökare, som det inte alls var synd om.

De massiva mediekampanjerna skapade närmast total hysteri bland svenska folket och bland deras politiska företrädare. Alla som hade det allra minsta att invända mot att vårt land invaderades av unga, aggressiva män utan skyddsbehov brunsmetades omedelbart som rasister och rentav som nazister. Ledande brunsmetare var som alltid Bonnier-medierna.

Idag torgför medierna att antalet asylksökanden bara är en bråkdel av när det var som värst 2015, men faktum är antalet nya svenskar fortfarande är cirka 10 000 per månad, bara det att det idag är andra kvoter. Mediernas lögner fortsätter alltså, utan tendens till självrannsakan.

Komplotten fortsätter

Det som skett och fortfarande sker är en komplott av medier, politiker, och politiserade myndigheter riktad mot det svenska folket. Journalistkåren tycks anse att deras jobb är att vilseföra allmänheten.

Inga svenskar skulle ha gått med på detta om de erhållit sanningsenlig och korrekt information.

Svenskar folket betalar priset

Idag betalar vi ett högt pris i form av skenande antal skjutningar, rån, våldtäkter, misshandel, stölder och bedrägerier. Sverige är numera ett kaotiskt samhälle som befinner sig i ett fritt fall, av vilket vi ännu bara ser början. Hur detta ska sluta är det få som ens vågar tänka på. Fler och fler talar om ett tänkbart inbördeskrig.

Det ekonomiska priset är enormt. Migrationskostnaderna ligger på hundratals miljarder kronor per år. Den öppna arbetslösheten ligger på rekordhöga 9% och många hävdar ett den korrekta siffran är uppåt 20%. Trots världens högsta skatter har sjukvården köer som är flera år långa. Äldre vanvårdas och serveras mat som knappt duger som djurföda. Pensionssystemet är på väg mot sammanbrott. De som går ut på arbetsmarknaden idag förväntas arbeta till 72 års ålder. Belöningen för ett strävsamt liv – där de flesta arbetande svenskar lever på lägre nivå än de som enbart parasiterar – blir en pension på 40% av slutlönen.

Sverige är bankrutt, men kan ännu en tid hanka sig fram på lånade pengar, genom att öka framförallt kommunernas skulder, tills den ekonomiska bubblan spricker – och vad händer då? Vårt samhälle går inte längre att känna igen. Sverige är förstört för evig tid.

De ansvariga ska ställas till svars

Det är dags att sätta sökarljuset på de som bär ansvaret för vårt lands förstörelse och vi vet vilka de är. De ska rannsakas inför tribunaler, dömas och straffas. Det handlar om tusentals landsförrädare och deras medlöpare och frågan är hur hårda straffen ska bli.
Ett lämpligt standardstraff för mindre brott mot det svenska folket skulle kunna vara fråntagande av medborgarskap samt livstids utvisning. För de som begått grövre brott mot det svenska folket väntar något helt annat.

Bilden nedan: Jonathan Leman, EXPO / AFA

Vi sitter på en atombomb

Sedan finanskrisen 2008 har världens ekonomi vuxit med 45%. Samtidigt har världens penningmängd vuxit med 18 000 miljarder dollar, vilket motsvarar 450%. Något liknande har aldrig hänt i världshistorien.

Om penningmängden ökas 10 ggr snabbare än den underliggande ekonomin ska kraftig inflation uppstå. Världens valutor borde redan ha blivit i stort sett värdelösa p g a hyperinflation, sånt som skådats i Venezuela, Zimbabwe och mellankrigstidens Tyskland.

Om världen hade översvämmats med sedlar är jag övertygad om att hyperinflationen skulle ha varit här för länge sen, men nu handlar det om digitala pengar. Det ska ändå inte vara någon skillnad.

Genom att ländernas centralbanker lånar pengar av den egna staten – i form av att centralbanken köper statsobligationer – finns ingen gräns för hur mycket pengar som kan frigöras. Det är precis som om man lånar pengar av sig själv. Pengarna kan glatt spenderas o vad gör det att man har en skenande skuld till sig själv, som ändå aldrig ska betalas? Eller ska den det? Till sist.

Det synes som om en ekonomisk peerpetum mobile har uppfunnits. Så nu kan alla planetens invånare bli omätligt rika…eller finns någon hake?

Som läget är nu handlar det inte om luft i systemet. Det handlar om att vi alla sitter på en ekonomisk atombomb, som kommer att detonera. Bara en tidsfråga. För det finns ju inga evighetsmaskiner.

Jag börjar misstänka att globalisternas ”The Great Reset” är en desperat plan för att desarmera atombomben. Genom att hela världen övergår till en digital valuta, tror man sig kunna trolla bort de ofantliga skuldbergen – som aldrig kan betalas.

Själv har jag sålt alla aktier. Men att sitta på enbart cash är snarare ännu värre. När hyperinflationen brakar loss, blir pengarna helt värdelösa fortare än man hinner blinka. Det kommer inte ens att hinna uppstå en s k ”bankrun”, som det kallas när alla försöker ta ut sina besparingar samtidigt.

Fler o fler nationalekonomer talar om en återgång till ett guldbaserat valutasystem (typ Bretton Woods, som Nixon skrotade 1971). Eftersom det finns begränsat med guld blir det en faktor som begränsar politikernas alltför höga spel.

Det klokaste är nog att köpa på sig en del guld, silver o platina samt fasta tillgångar som mark, skog och fastigheter. För den som har pengar att investera. De som inga har kan inte förlora något. Matbrist och krig kommer att drabba både fattiga och rika.

Skuldberget som vi sitter på kommer att visa sig vara en vulkan. Gud hjälpe oss när den erupterar.

The Great Reset – En global statskupp

Claus Schwab, som grundade World Economic Forum (Davos) är sannolikt världens mest inflytelserika person. Att han skulle vara en fullträff i rollen som nazistisk super-skurk i en James Bond-film är onekligen komiskt, bara genom att vara sig själv.

Titta på dettaCOVID-19: The Great Reset – YouTube från 4:40 o ungefär 10 minuter framåt så får ni en sammanfattning av ”The Great Reset 2030”, som globalisterna planerar – FN:s Agenda 2030 är globalisternas murbräcka för att få folk o nationella politiker att acceptera att bli totalt styrda en liten elit.

The Great Reset avskaffar helt enkelt demokratin, genom den globala statskuppen som globalisterna tänker genomföra.

I korthet sammanfattar Schwab The Great Reset i 5 punkter:

1. Ett starkare o mer ansvarsfullt ”socialt kontrakt” mellan individ o samhälle.
2. Grön ekonomi. Han kallar CO2 för ett virus.
3. Humanitär teknikanvändning.
4. Ändrade mål för företagen, som ska bli ”långsiktiga”.
5. Globalt samarbete – global styrning av världen.

Det är fullständigt häpnadsväckande! Men det märkligaste är ändå att detta är kommunism! Företagen ska överge sina vinstmål, vilket betyder farväl till marknadsekonomin. Det luktar Sovjetunionen för länge sedan, eller dagens Nordkorea. Eller kanske dagens MP. Det luktar planekonomi, helt enkelt. En liten, liten självutnämnd elit betraktar människorna som slavar som ska leverera pengar och i övrigt hålla käften.

Trodde världen hade fattat att planekonomi inte fungerar.

Världsförbättrare av Schwabs typ är totalt livsfarliga. Världen kommer att kastas i kaos o krig, istället för att bli det paradis som denne frälsare tror på.

SVT bryter mot diskrimineringslagen

Kollade på Aktuellt, i studiesyfte, den 2/12, som leds av två kvinnliga nyhetsankare. Noterade att det bara var kvinnor i samtliga inslag utom ett, där en stackars blatte fick vara könsalibi så ingen kan påstå att det är 100% kvinnor.

Finns inte längre några manliga experter eller sakkunniga att intervjua?

Det är ingen tvekan som det sker en systematisk favorisering av kvinnor, vilket är olagligt. VEM BLIR FÖRST ATT ANMÄLA SVT FÖR KÖNSDISKRIMINERING?

Enklast är kanske att vända sig till DO, diskrimeringsombudsmannen.

”Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”

Alla människors lika värde – förutsatt rätt värdegrund

Sverige bryter mot både FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och mot Europakonventionen, genom diskriminering av de 25% av svenskarna som sympatiserar med SD. SD:are nekas jobb, särskilt inom det offentliga, med hänvisning till fel värdegrund.

Så var det med ”alla människors lika värde”.

Sverige är ett extremt förtryckar-samhälle, utan like i hela västvärlden. Allt bottnar i att en viss familje-klan dominerat medierna i många decennier. Det är faktiskt dags att bryta upp Bonniers mediemonopol genom lagstiftning. Monopolet har skadat vårt land så svårt att det inte längre går att reparera.