Klimatreligionen står och faller med Keelingkurvan

Sedan 1958 mäts halten av koldioxid i luften regelbundet på toppen av vulkanen Mauna som ligger i Hawaii på ön Big Island. Mätningarna formerar den så kallade Keeling-kurvan som visar hur CO2-halten har ökat från 320 ppm till 420 ppm sedan mätningarna inleddes. Den påstått dramatiska ökningen av CO2 är klimatreligionens grund.

”The hockey stick” var en fantasiprodukt

År 1999 fick klimatdebatten en extra boost på grund av grafen som populärt kom att kallas för ”the hockey stick”, som visade hur temperaturen skenade på senare tid. Jorden var snabbt på väg att förvandlas till rena bakugnen. Grafens skapare Michael Mann vägrade att lämna ut grunddata. Mann dömdes senare för forskningsfusk av en kanadensisk domstol. Hockeyklubban är en ren fantasiprodukt av en narcissist som sökte uppmärksamhet och fick den med råge.

Är Keelingkurvan också en fantasiprodukt?

Sedan 1958 har CO2-halten i luften regelbundet uppmätts på ”Big Island” i Hawaii. Mätningarna har gett upphov till Keelingkurvan som visar hur luftens CO2-halt har ökat från 320 till 420 ppm mellan 1958 och 2022. Mätplatsen ligger på toppen av vulkanen Mauna Loa, som är den största av världens för närvarande aktiva vulkaner. Bara någon mil bort från mätplatsen ligger vulkanen Kilauea som vaknade 1958 och hade frekventa utbrott fram till 1983, då den övergick till att vara konstant aktiv. Sedan den blev konstant aktiv får kurvan en något brantare lutning. 

Vulkaner släpper ut enorma mängder CO2 och det sker inte bara när de har utbrott. CO2 läcker hela tiden ut genom sprickor i jordytan. Det syns mig som om toppen av en vulkan är det sämsta tänkbara valet att placera en mätstation för CO2 på – såvida inte avsikten är att mäta hur mycket CO2 som vulkanen avger. Det förefaller minst sagt troligt att mätvärdena i Keelingkurvan har korrumperats av inslag av CO2 från de alltmer aktiva vulkanerna Mauna Loa och Kilauea, vilket i så fall betyder att Keelingkurvan bör förpassas till vetenskapshistoriens soptipp där den bör vila i frid tillsammans med ”the hockey stick”.

Inga andra mätdata finns att tillgå.

Keelingkurvan är den enda längre tidsserie vi har för CO2-halten i modern tid. När jag googlar hittar jag inga grafer baserade på satellitdata, trots att båda NASA och Japan för ganska många år sedan har skickat upp satelliter för att mäta atmosfärens CO2-halt, men försöken verkar ha misslyckats. Alternativt mörkas mätvärdena, för att de motsäger värdena från Keelingkurvan. Märkligt nog går det heller inte att hitta någon kritisk information överhuvudtaget om Keelingkurvan. Det var jag själv som kom att tänka på vilken påverkan de närliggande vulkanerna har och rimligen måste jag vara en av hundratals som funderat på detta.

Det finns andra försök att mäta CO2-halten i gången tid som till exempel studier av klyvöppningar på gröna växter, men denna metod har resulterat i motsägelsefulla resultat. När det gäller CO2-halten i historisk tid finns andra mätmetoder som till exempel borrkärnor från Grönlandsglaciären. Dessa mätningar är trovärdiga men går tyvärr inte att använda för närtid. Det finns dock ”forskare” som påstår sig kunna mäta CO2-förändringarna i iskristaller som de finner ovanpå markytan, vilket skulle bekräfta att Keelingkurvan är korrekt. Min bedömning av dessa så kallade mätningar är att det handlar om ytterligare en klimatlögn i vetenskapens namn.

Ökad CO2-halt innebär inte varmare klimat

Jag förnekar inte att människans CO2-utsläpp ger upphov till ökad CO2-halt i atmosfären, men dess effekt är inte vad som allmänt påstås. Data från borrkärnorna från Grönlandsglaciären visar på en korrelation mellan hög temperatur och hög CO2-nivå, men enligt mitt sätt att läsa kurvorna så är det CO2 som följer temperaturen, inte tvärtom. Jag är långt ifrån ensam om den tolkningen. Samma tolkning görs till exempel av gruppen ”Klimatskeptiker på KTH”, som blivit bortcensurerade.

Eftersom solen går emot ett nytt Maunder-minimum är det troligt att vi får ett kallare klimat ganska snart och då kommer CO2-halten att minska vilket dock inte kommer att göra oss lyckligare. Det är nästa istid som vi svenskar ska oroa oss för, inte för höga temperaturer.

En klimatförnekares bekännelser

Under det senaste halvseklet har jag följt klimatdebatten som sedan länge har övergått till religion. Nedan redovisar jag några av mina tankar och observationer. Eftersom jag inte är en vetenskapsgigant i klass med Al Gore, Erika Bjerström eller Greta använder jag mig istället av mitt förnuft och viss förmåga att tränga in i vetenskapligt material och dra egna slutsatser därav.

När jag 2014 blev kallad för ”klimatförnekare” av en självutnämnd klimatpräst associerade jag omedelbart till ordet ”gudsförnekare”. Där och då insåg jag att klimatdebatten hade antagit religiösa former och sedan dess har det genom mediernas infama lögner bara blivit värre. Man kan bara ana vilket straff de rättrogna har i beredskap för oss kättare.

Klimatreligionen skapades av Romklubben

Klimatreligionens rötter kan spåras till den så kallade Romklubben som är en sammanslutning av globalister. Så här sammanfattade klubbmedlemmen Alexander King saken i början av 1970-talet.

”I sökandet efter en gemensam fiende som skulle kunna förena oss kom vi upp med idén att föroreningar och hotet om en global uppvärmning skulle passa väl.”

Sedan Romklubben tryckte på startknappen har globlisternas medier ihärdigt trummat ut budskapet om klimatkrisen.  Vi har ständigt 10 år på oss innan jorden går under. Då och trumpetas ödesmättade utsagor ut för att vi verkligen ska fatta: Golfströmmen stannar, Antarktis kollapsar, korallreven dör och hela Manhattan kommer snart att ligga under vatten.
Idag är det World Economic Forum (WEF) som är klimatrelitionens viktigaste predikant.

En räcka av lögner från världens företrädare

År 1999 fick klimatdebatten en extra boost på grund av grafen som populärt kom att kallas för ”the hockey stick”, som visade hur temperaturen skenade på senare tid. Grafens skapare Michael Mann vägrade att lämna ut grunddata. Mann dömdes senare för forskningsfusk av en kanadensisk domstol. Hockeyklubban är en ren fantasiprodukt av en narcissist som sökte uppmärksamhet och fick den med råge.

När USA:s f d vicepresident Al Gore erhöll Nobels fredspris 2007 för sin klimatalarmism hävdade han att Arktis skulle vara isfritt 2015. Samhällsvetaren Gores infantila propaganda bestod av tecknade filmer med simmande isbjörnar som desperat sökte efter isflak att rädda sig på. Gore var en av huvudtalarna på klimatkonferensen i Kairo trots att istäcket i Arktis är normalt och att isbjörnsstammen aldrig har varit så stor som idag. 

IPCC:s förre ordförande, ekonomen Rajendra Pachauri hävdade i ett tal 2007 att glaciärerna i Himalaya skulle vara borta senast 2035. Passa alltså på att bestiga Mount Everest innan det är för sent!

FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-moon spred envetet villfarelsen att öknarna breder ut sig, trots att jorden bevisligen blir grönare i snabb takt tack vare ökad halt av den välsignade (för att hålla oss till religion) koldioxiden som sätter fart på växtligheten.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres hävdade under Kairokonferensen att vi går mot ett ”klimathelvete”, återigen med religiösa undertoner.

I Sverige har vi klimatprästerna Johan Rockström och Greta, som oftast talar om oåterkalleliga ”tipping points” som inte existerar, eftersom klimatet inte fungerar på det sättet. Trots mina ringa kunskaper har jag förstått att klimatet styrs av en mängd krafter och skeenden som drar i olika riktningar. Erika Bjerströms lögner inom ramen för Rapport är så absurda att det måste vara världsrekord i desinformation. Det kan tyvärr inte uteslutas att hon själv tror på vad hon säger.

Ingen talar längre om växthuseffekten

Under många år trummades det alarmerande budskapet om växthuseffekten ut, som den ökade halten av CO2 påstods orsaka. Växthuseffekten har fallit i glömska på grund av att vetenskapen insett att inverkan från CO2 är försumbar, vilket dock inte hindrar klimatreligionens framfart. I det tysta har medierna åstadkommit en fokusförflyttning till ”climate changes”, alltså klimatförändringar som underförstått är naturliga. Ändå ska utsläppen av CO2 begränsas till vilka kostnader som helst, för Västvärlden. Insatserna från övriga världen inskränker sig till att tigga pengar för ”klimatskador”. Sverige som står för någon tusendel av CO2-utsläppen gör de största uppoffringarna, till ingen som helst nytta men till oerhörda skador på vår ekonomi och på vår miljö.

 Medierna kallar väder för klimat

Varje väderkatastrof förklaras med klimatförändringar. Men orkaner, torka, värmeböljor och skyfall har alltid funnits. Extremvädren blir inte fler, faktiskt enligt självaste IPCC.
I torra områden som västra USA och Australien finns tillförlitlig statistik för de årligen avbrända landarealerna. Brändernas omfattning är betydligt mindre idag än för 100 år sedan.
Larmen om bleknande och döende korallrev på grund av stigande vattentemperatur var falsk propaganda. Stora Barriärrevet är i bättre form än någonsin.

Lögnfabriken IPCC

IPCC samlar in rapporter från tusentals forskare av högst varierande kvalitet, men enbart från de som följer narrativet avseende klimatkatastrofen. Tusentals tunga klimatforskare får inte komma till tals och de blir allt färre eftersom deras ekonomiska anslag dras in när de ifrågasätter narrativet.

Under IPCC-konferensernas två sista dagar lämnas all form av vetenskap därhän. Då finns enbart politiker kvar, vilka beslutar hur rapporternas tusentals sidor ska sammanfattas. Därefter är det mediernas tur att plocka utvalda katastrofteorier ur IPCC:s sammanfattning och att skruva upp dem ännu några varv. Det som slutligen kommer allmänheten till godo har inget med vetenskap att göra.

IPCC skröt länge och väl om sina fantastiska algoritmer som kördes i superdatorer i syfte att bekräfta narrativet att vi går mot ett ”klimathelvete”. Algoritmerna gjordes om gång på gång då verkligheten vägrade att samarbeta. Numera hör ingen längre talas om de fantastiska prognoserna eftersom absolut ingenting av vad IPCC förutspådde har inträffat. Istället har IPCC i tysthet skruvat ned sina prognoser, men det bekommer inte klimatpräster, politiker och medier som bara fortsätter att gapa om domedagen.

Obestridliga fakta men felaktiga slutsatser

Den lilla istidens slut omkring 1850 sammanfaller ungefärligen med början av den industriella eran. Sedan ”förindustriell tid” har jordens medeltemperatur ökat med 1.2 grader, samtidigt som atmosfärens halt av CO2 har ökat med 50%. Ökningen av CO2-halten har otvivelaktigt till stor del orsakats av mänsklig aktivitet. Klimatalarmisterna hävdar att det är den ökade CO2-halten som har orsakat temperaturökningen och att fortsatta utsläpp av CO2 kommer att ge upphov till en skenande uppvärmning av vår planet som leder till mänsklighetens undergång. Trots att alarmisternas varningar hittills har visat sig vara grundlösa tilltar klimatreligionen i styrka.

Bortsett från människans och vulkanernas utsläpp är atmosfärens CO2-halt en följd av växlingarna i jordens temperatur. Trots mina ringa kunskaper har jag förstått att världshavet är det dominerande magasinet i jordens kretslopp av CO2. När havet blir varmare släpper det ut CO2, när de blir kallare absorberar det CO2. Systemet kan liknas vid ett vanligt reglersystem.
Trots min ringa förståelse har jag förstått att CO2-halten i atmosfären huvudsakligen styrs av jordens temperatur, men att det motsatta förhållandet inte råder. Ökad temperatur ger ökad CO2-halt men ökad CO2-halt ger inte högre temperatur.

Olika uppfattningar om vad som är ett Klimatparadis

Normaltillståndet under de senaste årmiljonerna är istid, vilket innebär att Sverige täcks av en glaciär vars tjocklek mäts i kilometer. En istid varar så där 100 000 år. Under de korta värmeperioderna mellan istiderna, som omfattar cirka 10 000 år, är Sverige beboeligt. Nästa istid kommer att innebära slutet för den europeiska civilisationen, om inte globalisterna redan hunnit före. När nästa istid kommer får vi hoppas att syrierna och somalierna minns vår generositet och att de öppnar sina hjärtan för oss då vi tvingas söderut som klimatflyktingar.

Jordens temperatur har varit varmare än idag åtskilliga gånger och även i närtid. Vikingatiden var exempelvis betydligt varmare. Under 350 år bodde vikingar på Grönland där de odlade korn. 600 husgrunder vittnar om betydande kolonier, som fick överges då klimatet blev kallare på grund av att den lilla istiden gjorde sitt intåg. Under den lilla istiden åkte holländarna skridskor på kanalerna, medan Londonborna höll sina årliga julmarknader på Themsens is. 1658 marscherade Karl X:s armé över både Stora och Lilla Bält, söderifrån på sin väg mot Köpenhamn. I Norden gjorde de långa och kalla vintrarna levnadsförhållandena mycket svåra.

Personligen föredrar jag dagens klimat framför den lilla istidens och jag kan gott tänka mig några grader varmare, vilket ger större skördar, bättre tillväxt i skogen och ett allmänt behagligare klimat. Eftersom jag minns min barndoms bistra vintrar i Luleå är inte snö och kyla något som jag önskar. Jag kan inte förstå varför medierna beskriver glaciärers försvinnande som tragedier då det faktiskt är goda nyheter.

Vem tjänar på klimatreligionen

Trots mina ringa kunskaper har jag insett att klimatreligionen vilar på lögner och missuppfattningar. Som kättare måste jag också bekänna att jag anser att narrativet om klimatkatastrofen drivs av cyniska globalister som medvetet spelar på människors rädsla för att de ska kunna styra världen. Klimatkatastrofen motiverar höga skatteuttag och att pengarna överförs till internationella organisationer. Globalisterna strävar efter att upplösa Europas nationalstater så att de kan styra Europa via Bryssel och därigenom se till att skatteuttagen hamnar i deras egna fickor. Ett tydligt exempel är att EU genom WEF-marionetten Ursula von der Leyens försorg köpte 4,5 miljarder doser Covid-vaccin, alltså 10 doser per invånare. Eftersom ingen längre vill ha doserna, försöker man att lagra dem tills saken faller i glömska men kylrummen räcker inte till. I desperation rekommenderar EU nu att även spädbarn ska vaccineras. Trots min ringa vetenskapliga grund inom området rekommenderar jag med bestämdhet alla föräldrar att avstå.

Som slutkläm noterar jag att även det kända 1.5-gradersmålet vilar på en missuppfattning, eftersom medierna aldrig berättar att 1.2 av de 1.5 graderna redan har inträffat, sedan den ”förindustriella” nivån.  De ångestfyllda ungdomarna som limmar fast sig i gatorna skulle inte behöva lida av ångest om de erhöll korrekt information. Klimatreligionen är ett cyniskt bedrägeri, vars omfattning och ondska endast kan jämföras med Covid-bedrägeriet.

Skrivet för Frihetsnytt

Vårt nedsmutsade Nobelpris och folkviljan

Nyss kom nyheten att Jimmie Åkesson inte bjuds in till Nobelfesten i år heller. Men Nobelpriset tillhör det svenska folket, inte några uppblåsta pampar i Nobelstiftelsen. Det är hög tid att visa pamparna vad som är folkets vilja.

Jag trodde knappt att det kunde vara sant när jag nyss såg nyheten att ledaren för Sveriges näst största parti inte bjuds in till Nobelfesten. I min enfald trodde jag att Nobelstiftelsen skulle ta sitt förnuft till fånga och efter många år av bojkott bjuda in Jimmie Åkesson till Nobelfesten, nu när Vd:n Lars Heikensten äntligen har avgått.

Nobelstiftelsen tror sig stå över demokratin

Varje år under de senaste fem åren har jag mejlat till Nobelstiftelsens dåvarande Vd Lars Heikensten och frågat honom varför Jimmie Åkesson inte bjuds in till Nobelfesten och varje år har jag erhållit ett nonsens-svar utan motivering från en assistent. När Heikensten ersattes av Vidar Helgesen trodde jag att det var en självklarhet att Åkesson nu skulle bjudas in. Tyvärr inser jag nu att det är stiftelsens ordförande Carl-Henrik Heldin som är boven i dramat. Dessbättre avgår denne odemokratiske lymmel av åldersskäl inför nästa år, men han lämnar ett smutsigt arv efter sig.

Ett nedsmutsat pris

Genom att använda Nobelpriset som ett politiskt slagträ har medlemmarna i Nobelstiftelsens styrelse smutsat ner sig och tyvärr spiller smutset även på priset i sig, och även på HMK som delar ut priset. Styrelsens uppgift är givetvis att vårda Nobelprisets odiskutabla status och glans, men de har tyvärr devalverat prisets status. Jag anser att hela stiftelsens styrelse ska ställa sina platser till förfogande.

Nobelpriset tillhör det svenska folket

När frågan om bojkotten mot Åkesson diskuteras är vänsterjournalister snabba att påpeka att Nobelstiftelsen är en privat stiftelse som gör som den behagar, men riktigt så enkelt är det inte. Samhällets kostnader för priset är stora, inte minst i form av polisens insatser för bevakning, säkerhet, avspärrningar och transporter i form av korteger. Stockholms Stadshus står gratis till stiftelsens förfogande. Statstelevisionens omfattande bevakning av festligheterna bekostas av skattebetalarna. HMK som delar ut priset representerar hela det svenska folket oavsett partisympatier och hovet finansieras också via skattebetalarna. Nobelpriset är odiskutabelt en angelägenhet för alla svenskar och inte bara för en styrelse av uppblåsta och odemokratiska lymlar som har missuppfattat sina roller.

Folkets kan visa sitt missnöje den 10 december

Det är dags att lymlarna i Nobelstiftelsen får välförtjänt smäll på fingrarna, vilket enklast uppnås genom en demonstration under prisutdelningen den 10 december. Om jag inte minns fel brukar högtidligheterna inledas med en ceremoni i Storkyrkan på morgonen så demonstrationerna kan lämpligen inledas redan då. 

Skribent: Arne Weinz

Vad har Xi Jinping och kung Kristian II gemensamt?

När Kinas president Xi Jinping omvaldes för en 3:e femårsperiod tog han till ett gammalt knep för att skrämma oppositionen till tystnad, genom att låta gripa expresidenten Hu Jintao inför hela partikongressen. Jinping är bara en i raden av blodbesudlade diktatorer som använder sig av samma knep för att tysta sina motståndare.

Kinesiska kommunistpartiets partikongress 2022

Den 16 oktober 2022 hölls det kinesiska kommunistpartiets 20:e partikongress, där President Xi Jinping lät sig omväljas för en tredje femårsperiod. Jinping passade på att rensa ut sina konkurrenter genom att byta ut fyra av de sju personerna i politbyråns ständiga utskott som besitter den verkliga makten, däribland premiärministern Li Keqiang.

Det mest uppseendeväckande var dock gripandet av expresidenten Hu Jintao som satt vid Jinpings vänstra sida, inför hela kongressen som omfattar över 2 000 personer. Oavsett plats i hierarkin lär ingen ha undgått budskapet från Jinping. Det är oklart vilket öde som väntar Hu Jintao, men vanligen döms Jinpings motståndare för korruption och arkebuseras. Det kan tilläggas att samtliga medlemmar i kongressen är mångmiljonärer och att ett flertal är miljardärer. I Kina är det lönsamt att vara politiker.

Nordkoreas politbyrå 2013

Nordkoreas högste ledare Kim Jong Un ärvde makten 2011 som den tredje i Nordkoreas Kim-dynasti. Under ett stormöte med Nordkoreas politbyrå den 9 december 2013 lät han gripa sin ingifte farbror Jang Song Thaek inför hela politbyrån. Efter att Jang Song Thaek avrättats för påstått förräderi fyra dagar senare inleddes jakten på hans släktingar i enlighet med nordkoreansk tradition, vilket inkluderar även avlägsna släktingar.

Ett par hundra personer greps och placerades i politiska fångläger. Det är inte känt hur många som avrättades eller dömdes till livstids straffarbete. Det är okänt om några av de gripna har frisläppts.

Baathpartiets möte i Bagdad 1979

Den 22 Juli 1979, ett par dagar efter att Saddam Hussein installerades som Iraks president kallade Baathpartiet – det enda tillåtna partiet – till ett möte i Bagdad med okänd agenda. Omkring 200 av Bathpartiets delegater infann sig.

Hussein som tidigare varit chef för Iraks ökända säkerhetstjänst SSO inledde mötet med att förklara att han hade avslöjat en planerad kupp mot honom och att det fanns förrädare i rummet. Skräcken spred sig bland delegaterna som anade vad som skulle komma. Därefter läste en påtagligt skrämd ”kuppledare” upp 10 namn, varefter säkerhetstjänsten förde ut dem, medan Hussein med road min blossade på en kubansk cigarr. Därefter ytterligare 10 namn.

Scenen upprepades gång på gång tills 66 personer hade förts bort. 22 av dem avrättades samma dag inklusive den utpekade ”kuppledaren”, som hade fått löfte om att skonas om han läste upp namnen. De övriga 44 personernas öden är okända men merparten lär ha passerat den hemliga polisens tortyrkammare på väg mot avrättningar eller långa fängelsestraff.

Kristian II Xi Jinping

Försoningsfesten i Stockholm 1520

Efter att den danska kungen Kristian II den 4 november 1520 hade krönts till kung av Sverige inbjöds hela den svenska makteliten till en stor försoningsfest. Den nye kungen som kallas för Kristian Tyrann i svensk historieskrivning – medan han i dansk historieskrivning kallas för Kristian den gode – gav full amnesti åt sina svenska motståndare och försäkrade på hedersord att ”allt gammalt skulle vara glömt”.

Men festen fick en fadd eftersmak under den sista dagen då alla festdeltagare samlades i slottets festsal. Efter att portarna låstes äntrade den avsatte ärkebiskopen Gustav Trolle scenen med en namnlista. De som hade avsatt honom skulle avrättas som kättare eftersom de inte hade haft Påvens godkännande. Det var alltså en kyrklig fråga som inte hade något att göra med Kristians kungliga och danska hedersord.

Stockholms blodbad

Det finns en bevarad namnlista på 62 personer som avrättades på Stortorget i Gamla Stan. Enligt chefsbödeln Jürgen Homot som enligt uppgift ”högg sig trött”, uppgick det totala antalet avrättade till 82, men antalet ska enligt senare forskning vara kring 90, eftersom några icke kända personer hämtades på sina arbetsplatser. De 15 adliga personerna fick liksom två biskopar förmånen att halshuggas, medan de ofrälse hängdes. Åskådaren Lars Hass som alltför högljutt grät och snyftade under avrättningarna fick utan vidare spisning själv dingla i galgen.

Kropparna fick ligga kvar till allmän beskådan på Stortorget tills de brändes på bål den 10 november på nuvarande Katarina kyrkogård på Södermalm.

En ung man vid namn Gustav Eriksson av ätten Vasa vädrade faran och infann sig inte till försoningsfesten. Resten är väl känd historia.

Det kan konstateras att Stockholms Blodbad vad beträffar offentliga utrensningar av oppositionella står sig väl, även i jämförelse med diktatorer som Xi Jinping, Kim Jong Un och Saddam Hussein. Men Xi Jinping och Kim Jong Un är nog inte färdiga ännu.

Skribent för Frihetsnytt: Arne Weinz

Kan vi lita på Tidöavtalet

Tidöavtalet får Sverigevänner att jubla över att massinvandringen äntligen ska stoppas och att gängen ska knäckas med riktigt tuffa åtgärder, men mycket talar för att detta aldrig kommer att inträffa.

Hur regeringen tråcklades ihop

I och med att Sverigedemokraterna (SD) accepterade en roll som stödparti fanns det många ministerposter att fördela, särskilt som denna regering har fler ministrar än någon tidigare regering. Det var enkelt för Moderaterna (M) att köpa stöd från Kristdemokraterna (KD) och Liberalerna (L) genom att ge dem fler ministerposter än vad deras storlek motiverade. För M är det acceptabelt med färre poster än vad partiets storlek skulle motivera eftersom det uppvägs genom att M tar kontroll över de tyngsta områdena, samt givetvis posten som regeringschef.

Tre jublande partiledare

När ledarna för regeringspartierna presenterade sina ministrar kunde alla tre jublande berätta om sina stora framgångar. Ulf Kristersson för att han lyckats få ihop en regering där han är Statsminister och där moderata ministrar rattar tunga områden som utrikespolitik, försvar och rättsväsende. Ebba Busch för att KD fick sex ministerposter, vilket är dubbelt så många som senast i regeringen Reinfeldt. Johan Persson för att han räddat L från undergång och nu istället kan skryta med fem ministerposter.

Gladast av alla är Jimmie Åkesson

Gladast av alla är nog ändå Jimmie Åkesson vars parti accepterat att vara stödparti åt regeringen, trots att SD är det klart största partiet av de fyra. Vid en genomläsning av Tidöavtalet finner man att SD fått skriftligt på att de ska få gehör för alla sina gamla käpphästar inom områdena invandring, återvandring och brottsbekämpning.

Tidöavtalets innehåll

Tidöavtalet är ett märkligt avtal såtillvida att viktiga områden som ekonomi och utrikespolitik i stort sett saknas. Däremot skrivs mycket om Klimat och energi där stor samsyn råder. Vad gäller Migration, Integration och Kriminalitet verkar det som om SD har fått fria händer att skriva vad som helst i avtalet. Därefter tog orken slut. Det viktiga området Kultur får tre rader. Skola och sjukvård behandlas pliktskyldigast.

Tidöavtalet är inte ett avtal

När man läser Tidöavtalet en andra gång slås man över att det inte finns särskilt många beslut och allt kommer ändå att omprövas med hänvisning till svenska och EU-lagar eller på grund av vilka skäl som helst. Avtalet verkar ha tillkommit i en hast genom flitig användning av ”copy-paste” då samma formuleringar återanvänds gång på gång. Allt ska beredas ”från ax till limpa”. Allt ska ”utredas”, ”skärpas”, ”stärkas”, ”förbättras”, ”skapas”, ”granskas”, ”införas”, ”föreslås” etc. Det verkar som de tre regeringspartierna har haft som strategi att låta SD skriva vad de vill för att sedan se till att förslagen bromsas, urvattnas, fördröjs eller begravs helt i kommande utredningar.

Sverigevännerna får inte slå sig till ro

Tidöavtalet är endast en viljeyttring. Om förslagen överhuvudtaget genomförs kommer detta att ske i så urvattnade former att de inte längre känns igen. Dessutom ligger eventuella genomföranden åratal in i framtiden. Massinvandringen av muslimer kan exempelvis fortsätta till 2026.

Sverigevännerna ska absolut inte slå sig till ro och tro att Sverige nu är räddat. Man måste hålla i minnet att SD numera är ett globalistiskt parti som i hög grad delar den vänsterliberala agendan med alla andra partier i riksdagen. För att rädda vårt land krävs en betydligt större omvälvning än ett avtal som egentligen bara är ett ”Letter of intent”. Eller ”letter of intet” som det brukar kallas av svenska cyniker som vet skillnaden mellan ett avtal och en icke bindande viljeyttring.

Skribent för Frihetsnytt: Arne Weinz

Det strategiska knepet för att göra alla beroende

”Civilsamhället utgörs av den tredje sektorn av samhället som är åtskild statsapparaten och näringslivet och i stället innefattar familjen och den privata sfären.” (Wikipedia). Sverige saknar ett fungerande civilsamhälle eftersom det har korrumperats genom ekonomiskt stöd som gör vårt civilsamhälle till en förlängning av statsmakten.


Existerar demokratin när regimkritiska författare ställs inför rätta?
En frisk demokrati kännetecknas inte bara av fria val där folkviljan tillsätter och avsätter sina makthavare. De politiska partierna ska verka oberoende av statsmakten. Det ska också finnas fria medier och politisk debatt med full yttrandefrihet, vilket tyvärr inte kännetecknar Sverige.

Staten och en familj styr i stort sett hela det informationsflöde som är grunden för människors åsiktsbildning. Nya lagar har stiftats som inskränker yttrandefriheten och gamla lagar har fått nya tillämpningar med samma effekt. Minst fem framgångsrika men regimkritiska författare har ställts inför rätta, vilket berättar mycket om tillståndet i vårt land.

Partistödet – och vips blev partierna beroende av staten
1965 beslutade riksdagen att ge ekonomiskt stöd till politiska partier, med den goda avsikten att främja demokratin. Idag hanteras stödet av Partibidragsnämnden som numera också delar ut särskilda pengar till partiernas kvinnoorganisationer.

Genom att partierna finansieras av staten är de beroende av statsmaktens gunst, vilket givetvis påverkar deras agerande. Partierna behöver inte längre sina väljare annat än på själva valdagen. Partierna leds av överbetalda livstidspolitiker som inleder sina banor som tonåringar i partiernas ungdomsförbund och som saknar kontakt med verkligheten, medan antalet partimedlemmar stadigt minskar.

Partistödet har skapat av avgrund mellan partierna och folket. Partierna känner inte längre någon plikt att representera sina väljare.

Presstödet – inte för vilken media som helst
Presstödet infördes 1965 samtidigt som partistödet. Idag hanteras stödet av Mediestödsnämnden som delar ut 678 Mkr till förlustbringande medier. Det är uppenbart att pengarna används för att gynna regimtrogna medier, medan de regimkritiska som regel stoppas med hänvisning till någon paragraf. Det har förekommit att regelverket ändrats enkom för att kunna neka stöd till misshagliga medier.

Kulturstödet – om du målar en smickrande bild av den som ger det
Via kulturdepartementet delas drygt 10 miljarder kronor ut till diverse föreningar, projekt och enskilda konstnärer. Få verksamheter drivs oberoende av statens välvilja och en överväldigande majoritet av kulturarbetarna är beroende av statens gunst. En förutsättning för att erhålla ekonomiskt stöd är att alla boxarna i värdegrunden är tickade. Det är inte konstigt att det knappt existerar regimkritisk konst i Sverige.

Statens muséer har förvandlats till propagandacentraler för normkritik och identitetspolitik.

SIDA – har inget emot att sponsra extrem islamism
SIDA som förfogar över en årlig budget på 50 miljarder kronor, sysslar tvärtemot vad folk tror inte bara med utlandsbistånd. 39 procent av SIDA:s budget av det totala biståndet, går till civilsamhället. ”En betydande del av det stödet går via svenska strategiska partnerorganisationer”, enligt SIDA. Antalet ”strategiska partnerorganisationer” uppgår till 17 stycken, varav ett par har avslöjats stödja obskyra organisationer som bland annat sysslar med extrem islamism.

Postkodlotteriet och Postkodstiftelsen – som gynnar allt annat än svenskar
Tack vare Postkodlotteriets förmenta verksamhet som välgörare, har organisationen gynnats och får gratis marknadsföring i medierna, inte minst i Statstelevisionen. Folk i allmänhet uppfattar Postkodlotteriet som ett statligt lotteri, men så är inte fallet. Postkodlotteriet som drivs av Novamedia Sverige AB delar via de sex medlemmarna i Postkodföreningen ut över en miljard kronor till 59 olika organisationer med vänsterprägel. En del av stödet ges till Postkodstiftelsen med Abbe Ibrahim som ordförande, som i sin tur fördelar pengarna vidare. Sedan 2019 har Postkodstiftelsen mottagit 1,8 miljarder kronor. Påfallande många av mottagarna har varit vänsterextrema, feministiska eller svenskhatande organisationer, som i många fall rent av kan betraktas som samhällsfientliga.

Expo – lever på förföljelse och svartmålning, med statens goda minne
Expo är en svenskfientlig organisation som påstår sig jobba mot rasism men som har en helt annan agenda. Expo finansieras av statliga bidrag och donationer från rika judar som George Soros, Gabriel Urwitz och David Lagercrantz.

Sverige har inget civilsamhälle värt namnet
I Sverige har civilsamhället i stort sett helt övertagits av staten som har sina tentakler överallt. I Sverige finns ingen tradition av privata donationer till fristående organisationer och verksamheter. I många länder som till exempel USA, förväntas rika privatpersoner bidra till civilsamhället och de drabbas av kritik och dåligt rykte om de inte gör det, men i Sverige kommer de rika undan kritiken genom att allt förutsätts betalas av staten.

Sveriges demokrati mår inte bra genom avsaknaden av ett fritt civilsamhälle och inskränkt yttrandefrihet. Staten har som ambition att styra precis allt och kritiker sparkas från sina jobb och hängs ut som samhällsfientliga i medierna. I värsta fall ställs de inför rätta för åsikts- och tankebrott. Sverige påminner om de kommunistiska regimerna som fanns i Östeuropa innan murens fall.

Enda sättet att återskapa en frisk demokrati är att rensa bort floran av statskontrollerade bidrag och att låta alla typer av organisationer leva sina egna liv oberoende av statsmakten. Men eftersom våra politiker är köpta genom partistödet så lär detta inte ske.

Skribent för Frihetsnytt: Arne Weinz

Spricker EU i vinter?

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hotade med hårda åtgärder mot Italien långt innan valdagen, baserat på opinionsundersökningar vars prognoser inte föll henne i smaken. Bryssel har i åratal bedrivit en hot- och hatkampanj mot två av sina egna medlemmar, Ungern och Polen, som visa av kaoset i Västeuropa hårdnackat vägrar muslimsk massinvandring.

EU – en lögn från första början

Svenskarna röstade 1994 med knapp majoritet för ett medlemskap i ett frihandelsområde. Det var mycket tydligt enligt den officiella informationen att EU aldrig någonsin skulle utvecklas till en överstatlig organisation, men det finns anledning att påminna om vad den franske politikern Jean Monnet uttryckte redan 1952. Monnet kallas allmänt för EU:s fader.

”Europas nationer ska ledas till en superstat utan att deras folk vet vad som händer. Detta kan åstadkommas genom successiva steg, varje steg är maskerat som att det vore ett ekonomiskt syfte, men som kommer slutligen och oåterkalleligt leda till en federation.”
Jean Monnet, 1952

Det står idag klart att det svenska folket lockades in i en fälla 1994. Idag fattas inga betydande beslut i Sverige, som inte faller Bryssel i smaken. Däremot fattas många beslut som utan tvekan missgynnar och skinnar det svenska folket.

Folkviljan ignoreras totalt

Det italienska folket har med stor majoritet röstat för en nationalistisk regering som sannolikt kommer att göra Giorgia Meloni till Italiens första kvinnliga premiärminister. Ursula von der Leyen som är ordförande för den Europeiska kommissionen har på förhand lovat att inte acceptera den italienska folkviljan genom att redan innan valet uttala hotelser om ”åtgärder” mot en eventuell italiensk högerregering.

Anledningen är att Giorgia Meloni gått till val med ”Italien först” som sin slogan, vilket bland annat innebär att hennes regering kommer att gå långt för att stoppa massinvandringen som håller på att totalt rasera det italienska samhället. Meloni har också uttalat sig negativt avseende den rådande homokulten med dess avarter som pedofili och transsexualism, avarter som hyllas av EU:s ledare.

Hatkampanj mot medlemsländer

Sedan flera år har Bryssel bedrivit en hot- och hatkampanj mot Ungern och Polen som hårdnackat vägrar muslimsk massinvandring, visa av kaoset i Västeuropa. Det bör noteras att de båda ländernas regeringar vilar på folkviljan som uttryckts genom fria val. Den hårt kritiserade Viktor Orbán fick 54 procent av rösterna i det ungerska valet 2022, vilket borde inge respekt i Bryssel, men så är inte fallet. Istället kallas Orbán för diktator. Bryssel accepterar endast valresultat då väljarna röstar ”rätt” – det vill säga på partier som lovar att fortsätta massinvandringen av muslimer och utbytet av Europas ursprungsbefolkning.

EU i sin tur styrs av finanseliten

De flesta svenskar tror att de stora besluten som rör Sverige fattas i Sveriges riksdag, men det var ett par decennier sedan så var fallet. Välinformerade svenskar tror istället att de stora besluten fattas i Bryssel av EU:s ledning, men så är inte heller fallet.

EU styrs idag helt och hållet av finanseliten inom World Economic Forum (WEF), med namn som Klaus Schwab, George Soros och Bill Gates i spetsen.

Det är talande att finanseliten utan debatt tillsatte Ursula von der Leyen som ordförande för den Europeiska Kommissionen. Von der Leyen har ett förflutet inom WEF och är helt och hållet finanselitens marionett. Det är också talande att det fredsälskande landet Sverige plötsligt tvärvände och ansökte om Natomedlemskap. Ännu märkligare är att Sverige utan debatt skickar vapen till ett krigförande land, vilket varit absolut tabu sedan andra världskriget. Denna hastiga och besynnerliga omsvängning beror på att besluten inte fattas av svenska politiker.

Och inte bara EU…

Även USA:s åldrade, svage och lätt senile president Joe Biden är en ren finanselit-marionett som agerar på uppdrag av samma krafter som von der Leyen.

FN och WHO styrs sedan länge av finanseliten som beställer åtgärder och rapporter av två afrikanska mutkolvar som tillsats att styra dessa organisationer.

Med kontroll av EU, USA, FN, WHO och 90 procent av medierna kan ingen stå emot finanselites vilja. Om det inte vore för den förargliga bagatellen att folk röstar ”fel” ibland och väljer nationalistiska politiker, vilket ser ut som en trend då det alldeles nyligen skett i både Italien och Sverige.

Europa mot kaos medan USA blomstrar

Finanseliten styr systematiskt Europa mot kaos och undergång, där massinvandringen av muslimer utgör grundbulten, men det finns också en lång rad andra beslut som bidrar till det kommande sammanbrottet, inte minst energipolitiken.

Sabotaget av Nordstream 1 och 2 som skulle ha försett Västeuropa med rysk gas genomfördes sannolikt av USA, som själva inte på något sätt kommer att drabbas annat än positivt. Nu kan USA få bättre betalt för olja och gas, medan Européerna kommer att drabbas av kalla hem och industridöd på grund av skenande elpriser.

Ett krig som gynnar USA

De massiva vapenleveranserna till Ukraina kommer att trappa upp kriget till högre nivåer, vilket gör att kriget troligen kommer att sprida sig till fler länder i Europa, vilket gynnar USA då Ryssland försvagas samtidigt som USA:s vapenexport når nivåer som inte tidigare skådats. USA:s strategiska mål att förhindra ett närmande mellan Ryssland och Tyskland, som kompletterar varandra utmärkt, har med råge infriats. Det tyska folket betalar priset.

Efter regn kommer sol

Trots att finanseliten styr 90 procent av medierna börjar det sakta gå upp för Europas folk att de är grundlurade och att de utsetts till offerlamm på det mångkulturella altaret som finanseliten har byggt för att infria sin strävan mot världsherravälde. När Europas folk vaknar på allvar kommer EU att spricka och detta kan förhoppningsvis ske redan i vinter. EU har satt sig i en omöjlig situation genom att organisationen som borgensman garanterar de konkursmässiga statsekonomierna i Italien, Grekland, Spanien och Portugal, vilket givetvis görs med nordeuropéernas pengar.

Det finns en gräns för vad Nordeuropas folk kan tåla. Inte nog med att de ska slita hårt för att betala för att sydeuropéerna ska kunna gå i pension 7-8 år tidigare och för att skicka vapen till Ukraina. Nordeuropéerna ska frysa och svälta också.

Det brukar sägas att det är brist på mat som utlöser revolutioner, men kanske blir det en kombination av brist på elektricitet och mat som utlöser den kommande och nödvändiga maktomvälvningen. Redan i vinter kommer vi att se saker på gatorna som få kunnat föreställa sig. Det är bara en tidsfråga innan EU spricker vilket kommer att återupprätta nationalstaternas suveränitet. Efter regn kommer sol. Men vi får nog räkna med en hel del åska också.

Skribent för Frihetsnytt: Arne Weinz

Morgonbön till Vår Fader

Nedanstånde morgonbön är tillägnad Globalisterna på World Economic Forum med särskilda hälsningar till Klaus Schwab, George Soros, Bill Gates och Jacob Wallenberg.

Fader Schwab som bor i Genève.
Helgad vare Globalismen
Tillkomme World Economic Forum.
Ske Er vilja såsom i Genève
över hela världen.
Vår dagliga spruta giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta Pfizer och FHI,
och inled oss icke i frestelse
med en saftig biff.
Ty riket är Ert genom lögner
om klimatkrisen i evighet.
Amen.

Troligt regeringsskifte – partiet Nyans avgjorde valet

Gårdagens valvaka bjöd på stor dramatik. Efter en inledande ledning för vänsterblocket skiftade plötsligt resultatet till högerblockets fördel. När 6 243 av 6 578 valdistrikt är räknade är mandatfördelningen 175 – 174.

Först på onsdag då sent inkomna förtidsröster och utlandsröster räknas blir valresultatet definitivt, men ingen tror på en förändring till de röd-grönas fördel. Det är mer troligt att högerblocket får ytterligare ett mandat.

Valets vinnare är Sverigedemokraterna

Valets stora vinnare är Sverigedemokraterna som ökade med knappt 3 %-enheter till 20,6%, vilket betyder att SD nu är Sveriges näst största parti med god marginal till moderaterna som får finna sig i att petas ned till 3:e plats. Centerpartiet är valets stora förlorare då nästan var 4:e väljare övergav partiet jämfört med riksdagsvalet 2018. Det verkar troligt att Annie Lööf nu fockas eftersom hon anses vara förbrukad och är djupt impopulär inom centerpartiet efter att ha varit socialdemokraternas stödhjul i åtta år. Centern som traditionellt anses som ett borgerligt parti har förlorat sin identitet genom Lööfs märkliga agerande som snarast är att betrakta som landsförräderi då hennes agerande har möjliggjort fortsatt massinvandring.

Samtliga riksdagspartier klarade 4%-spärren, vilket torde mottas med lättnad inom miljöpartiet och liberalerna.

Muslimska väljare avgjorde valet

Det muslimska partiet Nyans noterade stora framgångar i områden som styrs av kriminella klaner som Rosengård, Rinkeby och Bergsjön. Som det verkar var det de muslimska väljarnas flykt från socialdemokraterna till Nyans som avgjorde valet. Nyans som siktade på ett riksdagsmandat som skulle ha erövrats genom att erhålla över 12% av rösterna i Malmö misslyckades med knapp marginal. Socialdemokraterna som under många år byggt sin politiska makt på att dela ut medborgarskap till muslimer går nu en mörk framtid till mötes, då de muslimska rösterna bara har varit till låns. Arbetarväljarna röstar numera framförallt på Sverigedemokraterna och de kommer knappast att återvända till socialdemokraterna.

Troligt regeringsskifte men risk för parlamentariskt kaos

Valresultatet öppnar för ett regeringsskifte. Sannolikt kommer riksdagens talman att ge moderatledaren Ulf Kristersson uppdraget att bilda regering, trots att SD vilar på ett avsevärt större väljarunderlag. Anledningen till detta är att Jimmie Åkesson inte bedöms kunna samla ihop en riksdagsmajoritet.

Valets segerherre Jimmie Åkesson uttrycker ambitionen att vara med i regeringsbildningen, vilket statsministerkandidaten Ulf Kristersson innan valet varit negativ till. Ett rimligt antagande är dock att Åkesson får posten som justitieminister vilket ger SD kontroll över rättsväsendet och migrationspolitiken mot att SD låter M / KD / L styra det mesta för övrigt.

Det föreligger betydande risk för en kalabalik liknande 2018 då det tog 129 dagar att få ihop en regering med tanke på att liberalernas partiledare Johan Persson uttryckt att L inte kommer att medverka till en regering där SD ingår. Efter åtta med socialdemokratiskt styre är dock pressen stor på den borgerliga sidan att tråckla ihop en regering.

Det är osannolikt att SD som Sveriges näst största parti skulle acceptera att stödja en regering där de själva inte ingår, vilket gör att Kristersson och Persson nu tvingas att bekänna färg. I värsta fall får Sverige en ren Bilderberg-regering i form av en koalition mellan moderaterna och socialdemokraterna vilket innebär fortsatt massinvandring och accelererande globalisering.

Sverige styrs av globalisterna

Efter att socialdemokraternas styre fört Sverige in i invandringskaos med skenande kriminalitet, elkris som hotar Sverige som industrination och en rämnande offentlig sektor, blir det en mycket svår uppgift för en ny regering att rädda Sverige från total kollaps. Det står klart att de stora politiska skeendena i Sverige styrs av globalister via framförallt EU, USA och organisationer som WEF, FN, Nato och WHO vilket gör att valresultatets betydelse inte ska överdrivas. Den politiska makten har överlämnats till krafter utom Sveriges kontroll utan att det svenska folket har informerats.

Skribent, för Frihetsnytt: Arne Weinz

Den svenska skurkstaten förföljer författare

Den 8:e september var det Katerina Janouch tur att försvara sig mot regimens repression mot oppositionella författare i Uppsala Tingsrätt. Janouch är bara en av många regimkritiker som släpats inför skranket genom påhittade anklagelser.

Den välkände och framgångsrika författaren och debattören Katerina Janouch kastades ut i kylan av etablissemanget 2017, sedan hon i en intervju i Tjeckisk TV berättat om den skenande kriminaliteten i Sverige. Som straff för kritiken mot den svenska regimen plockades hennes boktitlar bort och alla hennes uppdrag försvann över en natt. Sedan dess har Janouch skapat sig en egen plattform som är fri från etablissemangets krav på underdånighet. Janouch driver bloggen ”Katerina Magasin”, samtidigt som hon fortsätter att ge ut nya böcker.

Anmälan för grovt förtal
Janouch anmäldes för grovt förtal av åklagaren Michael Ehrencrona efter att ha skrivit om en redan allmänt spridd händelse som inträffade i en tredjeklass i Söderfors Bruksskola i Tierp. Händelsen bestod i religionsundervisning där alla elever tvingades att skriva meningar som ”Jag är muslim” och ”Jag går till moskén”, samtidigt som de tvingades teckna och färglägga muslimska symboler, vilket fick en kristen elev att kraftigt reagera.

Fel person inför rätten
Elevens mamma som är djupt troende kristen skrev om händelsen på Facebook i kristna forum, som av åklagarsidan föraktfullt avfärdades som ”sekter”. Mammans skriverier utlöste negativa reaktioner mot den ansvariga läraren, som storgråtande inför rätten snyftade sig igenom historien om hur mycket hon hade lidit. För sitt svåra lidande hoppades hon nu förbättra sin privatekonomi genom ett rundhänt skadestånd på 50 000 kr. Åklagarsidan verkar vara fixerad vid pengar då den använde omkring halva tiden till att ställa frågor om Janouch mottagande av donationer från sina läsare, vad nu detta skulle ha med sakfrågan att göra.

Skadestånd eller inte så är det uppenbarligen fel person som släpats inför skranket, med tanke på att det var mamman som spred uppgifterna. Men detta mål handlar inte om lag och rätt – målet handlar om att tysta en obekväm regimkritiker.

En surrealistisk rättegång
Det som utspelade sig i Uppsala tingsrätt var närmast surrealistiskt. Åklagaren, vars miner och grimaser mot Janouch knappast hör hemma i en rättssal, hängde upp åtalet på påhittade skriverier av bl a SVT och Expo, där det påstås att Janouch skrivit att ”elever tvingades bekänna sig till islam”. Något sådant har Janouch aldrig skrivit. Vid rättens granskning av texterna konstaterades att Janouch endast beskrivit händelsen som den var utan att dra några andra slutsatser än att den kränkte elevernas integritet och att den stred mot läroplanens principer.

För att rättfärdiga sitt övergrepp mot kristna, sekulära och eventuellt judiska elever hävdade läraren att eleverna gjort motsvarande arbete avseende kristendomen, men kunde inte uppvisa ett enda vittne eller en enda bild på elevarbeten som styrkte påståendet. I en bisats sades dessutom att judendomen ansågs för känslig att arbeta med på motsvarande sätt, av allt att döma beroende på de muslimska elevernas dokumenterade avsky mot allt judiskt.

Endast ett frikännande kan vara aktuellt
Någon annan dom än ett totalt frikännande kan omöjligen vara aktuell, särskilt som Janouch i egenskap av debattör och journalist bara utövar sin grundlagsskyddade tryckfrihet.

En fällande dom skulle i praktiken omöjliggöra all kritisk journalistik, då ingen längre skulle våga kritisera någon enskild person. Eftersom jakten på regimkritiker – alltid kallade ”högerextremister” – ständigt trappas upp med vårt korrumperade rättsväsende som villigt verktyg är det numera farligt för författare att verka i Sverige. Det är alltför enkelt för regimens kolportörer att bara ringa en vänsteråklagare som villigt trycker på knappen genom att väcka åtal. Då sätter hela maskineriet igång på skattebetalarnas bekostnad, medan den åtalade författaren helt på egen hand måste värja sig mot anklagelserna.

Sverige har blivit en skurkstat i kommunistisk stil
Minst fem kända och framgångsrika författare har ställts inför rätta på grund av de uttryckt regimkritik. Sverige har blivit en skurkstat i stil med kommunistregimerna innan murens fall 1989.

Svenska Pen sviker
Det hade varit klädsamt om Svenska Pen hade skickat en representant till Uppsala Tingsrätt, men något dylikt kommer aldrig att ske eftersom Svenska Pen tillhör det onda etablissemang som förföljer svenska författare. Jag tycker uppriktigt synd om de patetiska ynkryggarna i Svenska Pens styrelse, som inte har kurage nog att stå upp för det fria ord som de påstår sig försvara.